cookies
Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.
OK

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM KARIERA.PL

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.kariera.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2
Definicje

 1. Usługodawca - Kariera Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 w rejestracji Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę;
 3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;
 4. CV - życiorys Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, zawierający dane osobowe Usługobiorcy uszeregowane w określonych kategoriach. 

§3
Zakres Usług

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności: 
  1. publikuje w Serwisie porady i informacje na temat rynku pracy, rozwoju zawodowego, kariery i edukacji i umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
  2. umieszcza w Serwisie oferty pracy przekazane przez Usługobiorców będących pracodawcami oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
  3. umieszcza w Serwisie oferty kursów i szkoleń oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
  4. umieszcza w bazie CV Serwisu CV Usługobiorców;
  5. umożliwia Usługobiorcom aplikowanie na wybrane oferty pracy poprzez wysyłanie aplikacji na adres elektroniczny pracodawcy, wypełnianie formularza aplikacyjnego zamieszczonego w Serwisie lub na stronie pracodawcy lub przez kontakt telefoniczny;
  6. udostępnia pracodawcom CV Usługobiorców na zasadach określonych w § 9 ust. 8 i 9 Regulaminu;
  7. zamieszcza w Serwisie wzory dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy i umożliwia ich przeglądanie i pobieranie.
 2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

§4
Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  • posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
  • posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików cookies.

§5
Zawarcie umowy

 1. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje tych Usług.
 2. W przypadku bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania się w Serwisie zawarcie umowy z Usługodawcą następuje poprzez przystąpienie Usługobiorcy do korzystania z Serwisu.
 3. W przypadku płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie zawarcie umowy świadczenia z Usługodawcą następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
 4. W przypadku bezpłatnych i płatnych Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie zawarcie umowy świadczenia tych Usług następuje z momentem zamówienia danej Usługi zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronach Serwisu (wysłanie CV do bazy CV, wysłanie do Usługodawcy ogłoszenia o pracę w celu umieszczenia na stronach Serwisu itp.).
 5. Usługodawca zastrzega, że rozpoczęcie świadczenia niektórych Usług odpłatnych wymaga uprzedniego opłacenia jej przez Usługobiorcę.

§6
Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 3. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż 10% czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.
 4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
Płatność

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z wyjątkiem Usług, które Usługodawca określa jako podlegające opłacie.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat Usługodawca określa w Serwisie.
 3. Akceptowana forma płatności to przelew bankowy na konto nr 21 1750 0009 0000 0000 1305 2522 prowadzone przez Raiffeisen Bank Polska.

§8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.kariera.pl, do których linki zawarto w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§9
Zasady administrowania danymi osobowymi

 1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona,
  2. imiona rodziców,
  3. data urodzenia,
  4. miejsce urodzenia,
  5. numer ewidencyjny PESEL,
  6. Numer Identyfikacji Podatkowej,
  7. seria i numer dowodu osobistego,
  8. płeć,
  9. obywatelstwo,
  10. stan cywilny,
  11. adres zamieszkania lub pobytu,
  12. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu, 
  13. adres poczty elektronicznej, 
  14. numer telefonu, 
  15. numer rachunku bankowego, 
  16. zawód, 
  17. wykształcenie, 
  18. znajomość języków obcych, 
  19. miejsce pracy, 
  20. historia zatrudnienia, 
  21. doświadczenie zawodowe,
  22. poszukiwana praca.
 4. Usługodawca zastrzega, że powyższy katalog danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi. 
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Usługobiorca nie może zamieszczać w koncie w Serwisie ani w swoim CV tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W razie zamieszczenia w Serwisie przez Usługobiorcę danych wrażliwych Usługobiorcy, Usługodawca informuje, że dane te mogą podlegać przetwarzaniu na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 8. Dane osobowe Usługobiorców zamieszczających swoje CV w bazie CV Serwisu będą udostępniane Usługobiorcom będącym pracodawcami, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. Usługobiorca umieszczając swoje CV w bazie CV może zastrzec, że jego dane osobowe będą udostępniane Usługobiorcom, będącym pracodawcami jedynie po uprzednim podaniu Usługobiorcy danych tego pracodawcy i wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody na udostępnienie jego danych temu pracodawcy.
 10. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku Usług wiążących się z koniecznością udostępnienia danych osobowych Usługobiorcom, będącym pracodawcami - administratorami danych osobowych Usługobiorcy są Usługobiorcy, którym dane są udostępniane.
 11. Usługobiorcy, będący pracodawcami, otrzymujący dostęp do bazy CV w Serwisie mogą przeglądać bazę zawierającą dane osobowe Usługobiorców, będących osobami fizycznymi. Z momentem utrwalenia danych osobowych Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, Usługobiorcy będący pracodawcami mają obowiązek poinformowania tego Usługobiorcy o:
  1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku;
  2. celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
  3. źródle danych;
  4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  5. o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 13. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 14. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

§10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 6. Jeśli decyzja Usługodawcy uwzględnia zwrot kosztów Usługi w całości lub w części, pieniądze zwracane są przelewem bankowym na numer konta podany przez Usługobiorcę w Reklamacji.

§11
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została ta Usługa, niezależnie od tego czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 3. Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów. Umowa o świadczenie Usług wymagających zarejestrowania, inna niż o zawarta na czas oznaczony, rozwiązuje się wskutek wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.
 4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 2 Regulaminu.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie Usług polegających na umieszczaniu jakichkolwiek treści w Serwisie i do usunięcia tych treści w razie ich niezgodności z postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.
 9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej [email protected]
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 czerwca 2011 roku.